FERIE 2022 – W RYSOWNI

Zapraszamy na warsztaty rysunkowe w Ferie 2022 w dwóch grupach wiekowych 

14.00-15.30 – dzieci w wieku 7-10 lat 

                                                                   koszt 180 zł /za 5 dni po 1.5 godz

13.00-16.00 – młodzież w wieku powyżej 11 lat 

                                                                 koszt 220 zł /za 5 dni po 3 godz. 

TEMATY ZAJĘĆ W FERIE 

  • 1 TYDZIEŃ -17.01-21.01.2022- PRZYRODA ZIMĄ –                                                        zajmiemy się obserwacją i ilustrowaniem zjawisk , zwierzat, krajobrazów jakie pojawiają się zimową porą. Spróbujemy oddać właściwy charakter i wygląd tej pory roku. Codzinnie zajmiemy się innym zagadniem.
  •  
  • 2 TYDZIEŃ -24.01-28.01.2022- OSTRÓW I OKOLICE W ZIMIE                                           w tym tygodniu spróbujemy wybrać się w zimową podróż po mieście Ostrowie i  po jego okolicach.  Spróbujemy uchwicić   miejskie pejzaże zimowe ,ale również przyrodę regionu, która może zachwycać o każdej porze roku. 

Na warsztaty nic nie przynosimy , materiały zapewnia pracownia. Grupy ruszają gdy zbierze się min 5 osób w danym przedziale wieku. 

Bardzo prosimy o przemyślane zapisy.

1. Organizatorem warsztatów jest firma ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA nip 622 233 88 14 2. Przed zgłoszeniem udziału w Rysowni OSTRÓW WIELKOPOLSKI) Uczestnik lub rodzice (opiekunowie) Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem. 3. Wypełniona i podpisana Karta Zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą ARTMANU STUDIO zwaną dalej Organizatorem, a Uczestnikiem imprezy. 4. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub emalii na adres rysownia@rysownia.pl poprzez stronę www.ostrow-rysownia.pl w celu potwierdzenia dostępności miejsca. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Następnie wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu, w ciągu DWÓCH dni od daty wysłania przez nas maila potwierdzającego rezerwację, …. złotych zaliczki na konto bankowe Resztę płatności dokonują Państwo -przed 1 zajęciami: gotówką lub kartą -przelewem- w takim przypadku musi być na koncie w piątek ! W przypadku braku wpłaty odmawiamy przyjęcia dziecka na warsztaty a zaliczka przepada i nie podlega zwrotowi. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć na 14 dni przed terminem zajęć ,po dokonaniu zgłoszenia i blokowaniu miejsca. 6.Rezygnacja z udziału w warsztatach w terminie poniżej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza możliwość zwrotu zaliczki tylko w momencie zapewnienia innej osoby spełniającej warunki do udziału w danym terminie. Istnieje również możliwość uczestnictwa w warsztatach w innym terminie w miarę wolnych miejsc. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zajęć ze względu na zmienne warunki pogodowe lub zmiany wynikające z możliwości wykonywania zadań przez uczestników zajęć. 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy. Nie dopuszcza się w pracowni niszczenia sprzętu, malowania celowego i rysownia ścian i wyposażenia, zakłócania celowego spokoju innych, oddalania się bez zgody osoby sprawującego opiekę , samowolnego opuszczania terenu pracowni bez zgody pisemnej opiekunów, używania telefonu komórkowego podczas bloków zajęć teoretycznych i praktycznych, jedzenia poza miejscami do tego wyznaczonymi, braku utrzymywania higieny rąk ( dezynfekcja).W przypadku braku dostosowania się uczestnika do zasad i reguł pracowni rodzice będą zawiadamiani telefonicznie. W przypadku braku poprawy w zachowaniu uczestnik zostanie wypisany z zajęć bez zwrotu poniesionych nakładów. Pracownia może dochodzić zwrotu finansowego niszczenia mienia lub kradzieży. Teren pracowni wewnątrz i na zewnątrz jest monitorowany , dane z monitoringu są przechowywane na serwerach pracowni .Biorąc udział w zajęciach rodzice wyrażają zgodę na monitoring jak również na zapis danych z zajęć. Wyrażają zgodę na podstawowe przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem dziecka w zajęciach i rekrutacji wstępnej- zapisów. 11. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem zajęć z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi. 12. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu zajęć. 13. W czasie trwania warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów. 14. Zajecia koncza sie o wyznaczonych godzinach, nie zajmujemy się uczestnikami i nie zapewniamy im opieki po czasie zajęć. Potem naliczane beda dodatkowe opłaty za 1 godz. 50 zł każda nastepna 100 zł za godz. Za dodatkową opieke zostanie wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, pesel, adres i nr telefonu) przez Artamanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.02.2023r.
prosze wpisac osoby do odbioru poza rodzicem
Facebook