umowa 2022/23

wypełniasz umowę  online , poniżej należy uzupełnić pola wymagane

 

proszę wpisać datę zawarcia umowy
proszę wpisać imię i nazwisko osoby pełnoletniej zawierającej umowę *(uczestnik, rodzic, opiekun prawny)
proszę wpisać adres osoby pełnoletniej zawierającej umowę *(uczestnik, rodzic, opiekun prawny)
proszę wpisać adres mailowy osoby pełnoletniej zawierającej umowę *(uczestnik, rodzic, opiekun prawny)
proszę wpisać numer telefonu osoby pełnoletniej zawierającej umowę *(uczestnik, rodzic, opiekun prawny)
można skopiowac z formularza zgłoszeniowego
§ 1 Usługobiorca zleca, a Usługodawca podejmuje się wykonania następującej usługi , wyżej wymienionego kursu w ilości 36 zajęć, trwających od 17 września 2022. Jeżeli uczestnik dokonał wyboru kilku kursów ilość zajęć zwiększa się proporcjonalnie do dokonanego zapisu
§ 1 Zajęcia będą odbywały się w pracowni w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia 4i
§ 3 W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy zobowiązuje się on do przeprowadzenia tych zajęć w innym terminie lub zwrotu środków za obustronnym porozumieniem formy. Przyczyną z pwoowdu której może nie odbyć się dany kurs - to zbyt mała liczba zgłoszonych osób mniej niż 5. Usługodawca zobowiązuje się do: 1. terminowego i prawidłowego przeprowadzania zajęć według opracowanego planu pracy; 2. sprawdzania obecności uczestnika na zajęciach; 3. utrzymywania kontaktu niezbędnego do realizacji warunków niniejszej umowy z Usługobiorcą na podstawie wskazanych w niniejszej umowie danych kontaktowych, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
§ 4 1.Z tytułu świadczonych usług Usługobiorca zobowiązuje się uiścić stałą ratę miesięczną / za cztery spotkania ;opłatę wg zgłoszenia online w wysokości: zgodnie z cennikiem usług po odjęciu ewentualnych rabatów lub zniżek. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić zgodnie z terminami wskazanymi w active now ................................. 2. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Usługobiorcę należności wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Usługodawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie oraz skreślenie z listy zajęć zgodnie z regulaminem.................3.Opłaty naliczane są, do przodu ( z góry ) co 4 spotkania/ bez znaczenia ma termin zapisu..............4. Usługobiorcy przysługują jedne zajęcia próbne ( za zgodą Rysowni ) jeżeli są wolne miejsca. Kolejne zajęcia zostają naliczone zgodnie z harmonogramem 4 do przodu.
§ 5 W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie ulega zmianie.
§ 6 1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez wskazania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego ( mail, sms, list) ............................... 2. Wypowiedzenia dokonuje się̨ w formie pisemnej , mailowej pod rygorem nieważności. ............................. 3. W trakcie wypowiedzenia zajęcia są odpłatne ,a uczestnik może uczęszczać na zajęcia......................... 4. Za nieuregulowanie okresu wypowiedzenia zostanie wystawiony rachunek imienny
§ 7 1.Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy wg regulaminu. 2. Wypowiedzenia dokonuje się̨ w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Usługodawcy przysługuje wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia rażącego regulaminu i zasad pracowni. ....................Zasady organizacji zajęć oraz przyjmowania uczniów określa Regulamin prowadzonych przez RYSOWNIA, dostępny na stronie internetowej www.ostrow-rysownia.pl
§ 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,oraz sąd rejonowy uslugodawcy , a ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po wyczerpaniu tej drogi, przez sąd.
Facebook