umowa 2021/2022

proszę wpisac powyżej datę oraz miejsce wypełniania umowy
pomiedzy osoba reprezentująca uczestnika (rodzic, opiekun prawny , pełnoletni uczestnik )
pomiedzy osoba reprezentująca uczestnika (rodzic, opiekun prawny , pełnoletni uczestnik )
Usługobiorca zleca, a Usługodawca podejmuje się wykonania następującej usługi: organizacja i prowadzenie Kursu rysunku, malarstwa, kursu komputerowego : wg zgłoszenia online Usługobiorcy: wg zgłoszenia online (imię i nazwisko uczestnika/dziecka) - w terminie od 18 września 2021 do 04 czerwca 2022. r. - w wymiarze czasowym zajęć wg zgłoszenia online – tyle razy w tygodniu ile wybrano wg zgłoszenia online z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć szkolnych. Tryb podstawowy obejmuje 36 spotkań w ciągu roku szkolnego od dnia 18 września 2021.
zajęcia będa odbywały się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Plac 23 Stycznia 4i, w godzinach ustalonych w zgłoszeniu online.
Usługodawca zobowiązuje się do: 1. terminowego i prawidłowego przeprowadzania zajęć według opracowanego planu pracy; 2. sprawdzania obecności uczestnika na zajęciach; 3. utrzymywania kontaktu niezbędnego do realizacji warunków niniejszej umowy z Usługobiorcą na podstawie wskazanych w niniejszej umowie danych kontaktowych, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
1.Z tytułu świadczonych usług Usługobiorca zobowiązuje się uiścić stałą ratę miesięczną lub trymestralną opłatę wg zgłoszenia online w wysokości: zgodnie z cennikiem usług po odjęciu ewentualnych rabatów lub zniżek , którą Usługobiorca zobowiązuje się uiścić zgodnie z terminami wskazanymi w regulaminie zgodnie z wybraną szkołą . 2. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Usługobiorcę należności wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Usługodawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie oraz skreślenie z listy zajęć zgodnie z regulaminem. 3.W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje strony 30 dniowy okres wypowiedzenia poprzez formę pisemną :sms, mail lub pismo 4.W przypadku wprowadzenia lockdownu pracownia zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć online. 5. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach opłata nie ulega zmianie, zajęcia można odrabiać w grupach dostosowanych wiekowo,
oplaty naliczane są po 4 zajęciach ( blok) wykonanych przez pracownię. Opłaty są niezależne od tego czy uczestnik był na zajęciach czy je opuścił.
Zasady organizacji zajęć oraz przyjmowania uczniów określa Regulamin prowadzonych przez RYSOWNIA, dostępny na stronie internetowej www.ostrow-rysownia.pl
Facebook