regulamin Rysownia Ostrów 2022/23

Regulamin uczestników kursów prowadzonych w pracowni Rysownia Wrocław ważny od dnia 03 września 2022 do odwołania

1.            OGÓLNE

Organizatorem zajęć w pracowniach jest

ARTMANU STUDIO marta fiema
tel.501771917
rysownia@rysownia.pl

Organizatorzy mogą zgodnie z wolą występować zamiennie na umowach bądź fakturach.
Organizatorzy wykonują działalność z zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz działalność artystyczną ,
Organizatorzy maja tytuł magistra sztuki w dziedzinie malarstwa oraz ukończone studia architektoniczne magisterskie z uprawnieniami budowlanymi. Podstawą wiedzy są udokumentowane studia, wieloletnia praktyka, autorski program.

Miejscem prowadzenia zajęć są pracownie;
RYSOWNIA ostrów wielkopolski
ul.plac 23 stycznia 4i;  63-400  ostrów wielkopolski
www.ostrow-rysownia.pl

Miejscem wykonywania zajęć mogą być również warunki plenerowe lub wskazane przez organizatora miejsce .
Regulamin określa zasady i  warunki prowadzenia zajęć wszystkich obywających się w pracowniach, określa obowiązki Uczestników oraz ich uprawnienia jak również obowiązki i uprawnienia Organizatora zajęć.
Wytyczne ujęte w regulaminie obowiązują wszystkich uczestników kursów jak również wszystkich prowadzących kursy.
Warunkiem brania udziału w zajęciach jest akceptacja regulaminu przez stronę internetową lub akceptację regulaminu w formie wydruku dostępnego w pracowniach. Wymóg obowiązkowy.


2.            DEFINICJE
– UCZESTNIK -KURSANT – należy przez to  rozumieć  osoby które organizator wpisał na listę uczestnictwa z potwierdzeniem maliowym , telefonicznym lub smsowym. Uczestnik zostaje uprawniony do brania udziału w zajęciach oraz zobowiązany do uiszczania opłat i przestrzegania regulaminu.

– Organizator, Pracownia, Rysownia- zostali wymienieni w pkt.1 regulaminu.
KURS- zorganizowania forma szkolenia w zakresie nauki rysunku ,malarstwa, pogłębienia wiedzy teoretycznej, zajęcia komputerowe w wyznaczonych terminach, zajęcia rękodzielnicze, warsztatowe , chałupnicze , manualne itd.
Cechą wspólną kursu jest wymieniony w pkt.1 Organizator. Kurs posiada określone ramy czasowe, cel pogłębiania wiedzy poprzez naukę i edukację.
Osoba biorąca udział w zajęciach staje się kursantem i jest zobowiązana do przestrzegania zasad regulaminu oraz opłat.

STRONA INTERNETOWA –
Należy przez to rozumieć  www.ostrow-rysownia.pl

ADRES MAILOWY :
RYSOWNIA@RYSOWNIA.PL
           telefon : 501771917
UMOWA -Umowa zawarta między Organizatorem oraz Uczestnikiem na którego rzecz świadczone będą usługi szkoleniowe wymienione poniżej w regulaminie zajęć. Poświadczeniem zawarcia umowy jest wysłanie i akceptacja formularza ze strony internetowej.

KURSY I ZAJĘCIA
W Rysowniach obywają się kursy- zajęcia
– rysunkowe
– malarskie
– graficzne
– wakacyjne lub feriowe
– kursy czasowe
– manualne, rękodzielnicze, chałupnicze
– modelarskie
– teoretyczne
– komputerowe
zajęcia , cenniki , terminarz zostały ujęte w harmonogramie zajęć umieszczonym na stronach właściwego organizatora zajęć.
Udział w kursach możliwy jest jedynie po akceptacji organizatora zajęć. Warunkiem udziału jest : zapisy, akceptacja regulaminu i umowy.
Podział wiekowy uczestników

·         3 – 6,5 lat -zajęcia dla grup Rysik młodszy – przedszkolak
·         7 – 10 lat – zajęcia grupy wiekowej Rysik
·         11 – 14 lat -zajęcia grupy Rysownik
·         15 – 18 lat -zajęcia grupy Rysownia
·         powyżej 18 lat Rysownia dla dorosłych

Podział zaawansowania grup
A.1… – grupa podstawowa
B.1… -grupa zaawansowana
O uczestnictwie w grupie wiekowej decyduje ostatecznie organizator, zatem podanie niewłaściwego wieku kursanta lub zapisywanie do nieodpowiedniej grupy wiekowej nie daje pozwolenia w uczestniczeniu zajęć z uwagi zarówno na wiek jak i zaawansowanie

3.            CZAS TRWANIA KURSÓW

3.1.  kursy całoroczne w Rysowniach zaczynają się

WROCŁAW
od 17 września 2022  łącznie 36 zajęć , każda z grup ma inną datę zakończenia zajęć z uwagi na przerwy świąteczne , feryjne itd. Grafik obejmuje 36 zajęć zgodnie z kalendarzem zajęć.
podzielonych na trzy trymestry po 12 zajęć.

Opłaty wnoszone będą :
– co miesięcznie (zgodnie z cennikiem )

3.2. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne ograniczenia (wprowadzone w trakcie roku szkolnego ) w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin lub w formie zajęć online
O nowych terminach, zmianie prowadzenia zajęć  Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie jeżeli Organizator w miarę możliwości zapewni zajęcia zdalne lub online lub zajęcia w innych terminach( odrabianie ).
W przypadku ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznych i koniecznością zamknięcia pracowni , organizator będzie udostępniał materiały online – bez możliwości zmiany wysokości, konieczności opłat jak również zmiany okresu wypowiedzenia.

4.            ZAPISY

4.1. Do uczestnictwa w zajęciach ORGANIZATOR WYMAGA

– ZAPISU POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE PRZEZ PLATFORMĘ ACTIVE NOW

ostrów :
www.ostrow-rysownia.pl/zapisy 2022/23
PO WYBRANIU MIEJSCA DOCELOWEGO
STARE MIASTO – WROCŁAW UL.BISKUPIA  4B
ŚRÓDMIEŚCIE – WROCŁAW DICKSTEINA 2Uczestnik dokonujący zapisu sam dokonuje wyboru miejsca i formy zapisu, w momencie przesłania formularza ( wyślij ) ponosi wyłaczną odpowiedzialność za składanie oświadczeń, poprawności danych osobowych i treść, miejsce i formę zapisu. Uczestnik w momencie zapisu wybiera formę sposobu płatności i rodzaj zajęć.

4.2. W momencie zapisu uczestnik dokonuje automatycznego zaakceptowania regulaminu oraz automatycznego zaakceptowania umowy jako strona uczestnicząca.
Osoby niepełnoletnie nie mogą składać oświadczeń woli ani akceptować umowy, w celu dokonania zawarcia umowy potrzebne są dane osoby pełnoletniej.

4.3. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry-do zakończenia 36 zajęć kursowych :

Brak rezygnacji z udziału w zajęciach traktowany jest jako automatyczną kontynuację zajęć co wiąże się z dokonywaniem opłat.

4.4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.

Warunkiem koniecznym czynnego udziału w kursie jest potwierdzenie przyjęcia , akceptacja umowy i regulaminu oraz dokonanie opłaty w jednej z wybranych form :
·         – miesięcznej

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się
i akceptacji Regulaminu. Brak zapoznania się z umową nie zwalnia z odpowiedzialności.

4.5. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do maja włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub na Platformie Rysownia.

4.6. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów..

4.7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości. Kursy ze zbyt mała ilością uczestników ( 5 min ) zostają rozwiązane a opłaty zwracane.

4.8. Zapisy na zajęcia prowadzone w innej formie niż podane w regulaminie ,będą odbywały się na zasadach odrębnych i ustalanych każdorazowo przez Organizatorów.

5.     REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

5.1.            Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 30 dni, przed rozwiązaniem umowy. Opłata w takiej sytuacji naliczana jest proporcjonalnie do ilości tygodni okresu wypowiedzenia.
5.2.            Stan opłat widoczny jest po zalogowaniu się  do platformy active now.

Okres wypowiedzenia może zostać ustalony indywidualnie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach ,za zgodą organizatorów. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi wniosek o wyznaczenie indywidualnego okresu wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem. Niewykorzystane przez Uczestnika zajęcia przepadają wraz z dniem końca trwania Umowy.

Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie za pośrednictwem
– maila,
– sms
– listownie z podaniem pełnych danych uczestnika , rodzaju zajęć i daty wypowiedzenia.

Data wypowiedzenia rozpoczyna 30 dniowy okres rezygnacji- w tym czasie uczestnik ma pełne prawo korzystania z zajęć, po uregulowaniu opłat.

5.3.            Natychmiastowe rozwiązanie umowy
Taki tryb rozwiązania umowy może nastąpić w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad współżycia społecznego i kultury, braku tolerancji, niestosowania się do niniejszego Regulaminu, rażącego nieprzestrzegania zasad porządkowych lub działania Uczestnika na szkodę Organizatora. W takim przypadku dokonana za Szkolenie opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi. Dodatkowo wykorzystanie materiałów dydaktycznych , nagrywanie zajęć , udostępnianie treści zajęć innym podmiotom, niszczenie mienia, kradzież wyposażenia spowodują wszczęcie postępowania na drodze sądowej z żądaniem zadośćuczynienia.

6.     PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

6.1.  Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Zajęcia do przypisanych grup. Uczestnik w trakcie zapisywania na zajęcia dokonuje decyzji czy  chce opuszczone zajęcia odrabiać ( w innej grupie za zgodą prowadzącego ). Może również odrobić zajęcia w „wolnej pracowni „ dostępnej cztery razy w tygodniu w godz.16.00-20.30. Zajęcia można odrabiać do końca danego trymestru później przepadają.

6.2.  Uczestnik może zmienić przypisaną mu grupę tylko po uprzednim uzgodnieniu i zgodą Organizatora.

6.3.  Uczestnik może zmienić Tryb oraz zakres Zajęć tylko po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach z które dokonał opłaty ( z góry ).Brak wpłaty uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach. W razie braku płatności będzie wysyłany paragon lub fv imienna na adres podany do korespondencji.

6.4.   Uczestnik grup egzaminacyjnych EXAM ,ASP, Architektura ma obowiązek wykonania wszystkich zadań domowych wskazanych przez osoby Prowadzące Kurs. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis do dziennika ,a brak czynnego udziału w wykonywaniu zadań domowych.

6.5.  Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grup oraz portali społecznościowych Organizatora (www.facebook.com oraz www.instagram.com) które traktowane są jako dodatkowe formy wymiany informacji  z Uczestnikami.

6.6.  Wszelkie formy korespondencji z Rysownią poprze maila lub sms powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem uczestnika lub prawnych opiekunów.

Na treści bez podpisu i określenia miasta  NIE ODPOWIADAMY.

6.7.   Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad porządkowych:
a) Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na Zajęciach, w przypadku spóźnienia większego niż 25 min prowadzący ma prawo odmówić wejścia do pracowni ,a zajęcia traktowane są jako odbyte.
b) uczestnik nie przebywa dłużej w obiekcie pracowni niż czas wyznaczony mu na zajęcia, nie kończy prac w czasie trwania zajęć innej grupy, chyba że są to wyznaczone zajęcia służące do tego celu. Pozostanie w pracowni uznaje się jako udział w kolejnej grupie uczestników.
c) Uczestnicy mogą przyjść wcześniej na zajęcia ale oczekują  na  nie w części komunikacyjnej pracowni , zajęcia rozpoczynane będą dokładnie o wyznaczonej godzinie. Opiekunowie/ rodzice  są odpowiedzialni za dzieci do czasu rozpoczęcia zajęć. Tak samo po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia.
d) W Pracowni panuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smartphonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych poza miejscem wskazanym przez Organizatora. Uprasza się rodziców aby poinformowali dzieci o takim zakazie.
e) Uczestnik zobowiązuje się do niezakłócania spokoju oraz poszanowania praw innych Uczniów, uczestnik przychodzący na zajęcia powinien być świadomy w jakich warunkach odbywają się zajęcia , wymagające ciszy skupienia koncentracji uwagi
f) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich dostępnych dla Uczniów pomieszczeniach Pracowni oraz terenu wokół Pracowni. Uczestnik powinien odkładać na swoje miejsce przybory i narzędzia służące do wykonywania zadań. Osoba Prowadząca może  nakazać sprzątnięcie stanowiska po odbytych zajęciach.
g) W Pracowni oraz w najbliższym jej otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywanie posiłków odbywa się w miarę możliwości poza miejscem pracy ( Wrocław – komunikacja lub taras).
h) wszystkie pomoce i narzędzia dydaktyczne będące własnością Rysowni pozostają na miejscu , uczestnik ma prawo zabrania ze sobą jedynie wykonanej pracy i kartek z zadaniem lub referencji.
i)       Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni. Artykuły spożywcze pozostawione przez Uczestników będą wyrzucane każdorazowo po ostatnich zajęciach w danym dniu.
j)       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przebywających poza pomieszczeniami udostępnionymi dla Uczniów oraz poza terenem samej Pracowni.
k)      Użytkowanie przez Uczestników ostrych przedmiotów (noży, nożyczek), kobyłek, sztalug, manekinów ,rysownic, gumek , temperówek itd. odbywa się na ich pełną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieumiejętnym korzystaniem z powyższych przedmiotów.
l)       Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za umyślne lub nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej.
m)      Wszystkie materiały  udostępnione przez Organizatora w formie materialnej lub cyfrowej  są chronione prawem autorskim i zabrania się ich upowszechniania powielania przekazywania, robienia zdjęć, notatek , filmowania.
n)      Uczestnik nie udostępnia żadnych materiałów  wydanych mu przez Organizatora osobom trzecim w jakiejkolwiek ich formie czy części
o)      Uczestnicy odpowiadają za cenne przedmioty wniesione na teren pracowni
p)      Zakłócanie porządku pracowni, spokoju, bezpieczeństwa , przyjętych zasad społecznych , tolerancji, może wiązać się z koniecznością wypisania Uczestnika z zajęć bez zwrotu opłaty
q)      Teren pracowni jest monitowany zewnętrznie i wewnętrznie– nie w sposób ciągły , dane z ewentualnych nagrań są usuwane po upływie 7 dni. Miejscem przechowywania danych jest serwer przypisany do Artmanu studio Marta Fiema
r)       Uczestnik ma prawo do zabrania wytworzonych prac w pracowniach.
Utwory (prace malarskie, rysunkowe, modele, rzeźby i inne) wykonane przez Uczestników podczas Zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Prowadzącym do konsultacji mogą być zachowane w formie cyfrowej przez Organizatora.
RYSOWNIA  zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Organizatora. Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji dla prac powstałych w ramach Kursu (w tym prac domowych). Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
s)     Uczestnicy biorący udział w kursach komputerowych nie mogą samodzielnie wgrywać żadnego oprogramowania, kopiować przyniesionych z zewnątrz plików, podłączać urządzeń zewnętrznych do komputerów, ingerować w sprzęt elektronicznych i komputerowy. Prowadzący i organizator nie bierze odpowiedzialności za nie dostosowanie się do zasad pracowni komputerowej.
t)      Zabrania się przebywania w pracowni osób postronnych, rodzice proszeni są oczekiwać na zewnątrz w przestrzeni wspólnej.

7.     OPŁATY

7.1.      Ceny Kursów na dany rok podawane są każdorazowo w Cenniku .

7.2.       Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa wcześniej jest zobowiązany do dokonania opłaty przelewem  najpóźniej do 5 września 2022.Jeżeli uczestnik przychodzi do pracowni w trakcie ma czas 3 dni od momentu zapisania się  na wybrany rodzaj kursu.

7.3.      Kolejne comiesięczne płatności dokonuje się przelewem na wskazane przez Organizatora konto bankowe lub gotówką, lub kartą  w Pracowni .
Imie nazwisko- miasto- rodzaj kursu-dzień kursu-poziom-okres za  jaki jest uiszczana opłata

7.4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidualnie ustalonych terminach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi wniosek o wyznaczenie terminu zapłaty wraz z uzasadnieniem.

7.5.      Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe, wpłaty przed zajęciami gotówka lub kartą.

Opłata miesięczna nie podlega zwrotom w przypadku nieobecności Uczestnika.

Numery kont podane są w punkcie 1 regulaminu  oraz na stronach pracowni.
Tylko opłata za Kurs i przesłane potwierdzenie zapisu przez Organizatora gwarantuje miejsce na kursie. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jedynie wyrażeniem chęci uczestnictwa w Kursie.

Płatność trymestralna umożliwia udział w 12 zajęciach kursowych raz na  tydzień.

Opłaty są naliczane niezależnie od dnia miesiąca i uprawniają do udziału w 4 zajęciach na 4 tygodnie zajęć , chyba że uczestnik wybiera kilka równoległych kursów.

Pierwsza opłat naliczana jest trzy dni przed rozpoczęciem , bloku zajęć złożonego z 4 spotkań. Stan opłat i naliczeń widoczny jest w panelu klienta active now.

7.6. Organizator nie zwraca opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć, zajęcia można odrobić w grupach równoległych lub w niedzielę, na odrabianie zajęć uczestnik powinien się zapisać przez panel active now. Przychodzenie na odrabianie zajęć bez wcześniejszej informacji ,może spowodować nie przyjęcie na zajęcia.

7.7. . Odrabianie zajęć jest możliwe 30 dni po terminie zajęć opuszczonych.

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Zabrania się używania nazwy Rysownia w kontekście działalności o podobnym profilu- działalności szkoleniowej w zakresie sztuk pięknych , używania nazwy w słowach kluczowych google i google ads, wykorzystywania wizerunku Pracowni Rysownia i powstałych prac w celu korzystania zarobkowego. Wpisy  na platformach społecznych nie dotyczące prac i kursów będą usuwane. z Osoby prowadzące lub uczestniczące w kursach  podobnych do  działalności pracowni Rysownia do działalności nie mogą uczestniczyć w Kursach( poza kursami okazjonalnymi i komputerowymi ) Organizator może takie osoby takie wykluczyć bez prawa do zwrotu dokonanych opłat. Wykorzystywanie nazwy , wizerunku bez zgody Organizatorów pociągnie za sobą skutki prawne.
8.2.  Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane
w załączniku do Regulaminu.
w załączniku do Regulaminu.
8.3. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
w załączniku do Regulaminu.
w załączniku do Regulaminu.
8.4.Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną z podaniem pełnych danych uczestnika ,tylko wtedy pracownia odnotowuje chęć kontaktu.
8.5  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

9.     POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R ORAZ OCHRONA WIZERUNKU

9. 1. Administratorem danych osobowych jest podana w pkt 1 regulaminu.
9. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem, w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego;
b) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kieruje Uczestnik (np. przez formularz kontaktowy);
c) kontaktowania się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
d) przetwarzanie danych Uczestnika dla celów podatkowych i rachunkowych;
e) prowadzenia analiz statystycznych.
9. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej między Uczestnikiem a Organizatorem.
9.4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
9.6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania jest niemożliwość wykonania usług świadczących na rzecz Uczestnika.
9. 7. Organizator nie przekazuje danych Uczestnika innym podmiotom gospodarczym.
9.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestnika.
9.9. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć w Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora. W tym w szczególności na publikację zdjęć ukazujących Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Zajęć na Stronie Internetowej oraz stronach mediów społecznościowych Organizatora.
9. 10. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook