LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA 2022

W WAKACJE 2022 ROKU ZAPRASZAMY DZIECI DO AKADEMII ARTYSTYCZNEJ RYSOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W GRUPACH WIEKOWYCH

w celu dokonania rezerwacji miejsca należy wysłać zgłoszenie dostępne na stronie poniżej, potem 
dokonać przedpłaty na konto w kwocie –

100 zł – DLA GRUPY RYSIK

100 ZŁ – DLA POZOSTAŁYCH GRUP

RYSOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

41 1020 5242 0000 2102 0265 0687

TYTUŁ WPŁATY :

IMIE I NAZWISKO- Letnia Akademia Artystyczna 2022 -OSTRÓW WIELKOPOLSKI – GRUPA ……

 

 

FORMULARZ ZAPISÓW

Ilośc miejsc ograniczona !

1. Organizatorem jest firma ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA nip 622 233 88 14 2. Przed zgłoszeniem udziału w akademii letniej „ Wakacje 2022 w Rysowni OSTRÓW WIELKOPOSLKI ) Uczestnik lub rodzice (opiekunowie) Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem. 3. Wypełniona i podpisana Karta Zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą ARTMANU STUDIO zwaną dalej Organizatorem, a Uczestnikiem imprezy. 4. Pierwszym etapem rezerwacji jest mail na adres rysownia@rysownia.pl poprzez stronę www.ostrow-rysownia.pl-wakacje+2022 w celu potwierdzenia dostępności miejsca. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Następnie wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu, w ciągu pieciu dni od daty wysłania przez nas maila potwierdzającego rezerwację, …. złotych zaliczki na konto bankowe Resztę płatności dokonują Państwo -przed 1 zajęciami: gotówką lub kartą -przelewem- w takim przypadku musi być na koncie w piątek ! W przypadku braku wpłaty odmawiamy przyjęcia dziecka na warsztaty a zaliczka przepada i nie podlega zwrotowi. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć na 14 dni przed terminem zajęć ,po dokonaniu zgłoszenia i blokowaniu miejsca. 6.Rezygnacja z udziału w warsztatach w terminie poniżej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu oznacza możliwość zwrotu zaliczki tylko w momencie zapewnienia innej osoby spełniającej warunki do udziału w danym terminie. Istnieje również możliwość uczestnictwa w warsztatach w innym terminie w miarę wolnych miejsc. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zajęć ze względu na zmienne warunki pogodowe lub zmiany wynikające z możliwości wykonywania zadań przez uczestników zajęć. 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy. Nie dopuszcza się w pracowni niszczenia sprzętu, malowania celowego i rysownia ścian i wyposażenia, zakłócania celowego spokoju innych, oddalania się bez zgody osoby sprawującego opiekę , samowolnego opuszczania terenu pracowni bez zgody pisemnej opiekunów, używania telefonu komórkowego podczas bloków zajęć teoretycznych i praktycznych, jedzenia poza miejscami do tego wyznaczonymi, braku utrzymywania higieny rąk ( dezynfekcja).W przypadku braku dostosowania się uczestnika do zasad i reguł pracowni rodzice będą zawiadamiani telefonicznie. W przypadku braku poprawy w zachowaniu uczestnik zostanie wypisany z zajęć bez zwrotu poniesionych nakładów. Pracownia może dochodzić zwrotu finansowego niszczenia mienia lub kradzieży. Teren pracowni wewnątrz i na zewnątrz jest monitorowany , dane z monitoringu są przechowywane na serwerach pracowni .Biorąc udział w zajęciach rodzice wyrażają zgodę na monitoring jak również na zapis danych z zajęć. Wyrażają zgodę na podstawowe przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem dziecka w zajęciach i rekrutacji wstępnej- zapisów. 11. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem zajęć z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi. 12. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu zajęć. 13. W czasie trwania warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów. 14. Zajecia koncza sie o wzynacyonej programem porye i do tej pory należy dziecko odebrać z pracowni. Potem naliczane beda dodatkowe opłaty za 1 godz. 50 zł każda nastepna 100 zł za godz. Za dodatkową opieke zostanie wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i dziecka (imię, nazwisko, pesel, adres i nr telefonu) przez Artamanu Studio do celów komunikacji i informacji. Administratorem danych jest ARTMANU STUDIO Dane będą przetwarzane w Polsce do 31.09.2022r.
prosze wpisac osoby do odbioru poza rodzicem
Facebook